Historia - Założenie ZPiSdN

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Białymstoku powstał w 1967 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1967 roku w sprawie utworzenia Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Białymstoku.

Na podstawie art. 26 przepisów wprowadzającymi kodeks karny i prawo o wykroczeniach (Dz. U. Nr 60, poz. 573 z późn. zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. Tworzy się w Białymstoku w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku:

  1. zakład poprawczy dla nieletnich chłopców
  2. schronisko dla nieletnich chłopców

pod nazwą "Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich"

§ 2. Zakład poprawczy przeznacza się dla nieletnich w wieku od 15 lat, recydywistów, sprawców przestępstw szczególnie niebezpiecznych oraz nieletnich dokonujacych systematycznie ucieczek, wobec ktorych oddziaływanie wychowawcze w zakładach otwartych nie daje pożądanych efektów.

§ 3. Przydziału miejsc w schronisku dokona dla sądów i prokuratury Dyrktor Departamentu Spraw Nieletnich.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1967 roku.