Zasady rekrutacji pracowników do Zakładu Poprawczego w Białymstoku

ZASADY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BIAŁYMSTOKU

§ 1

Celem zasad rekrutacji jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku.

§ 2

Zakres zasad rekrutacji reguluje zasady naboru pracowników do Zakładu Poprawczego w Białymstoku na stanowiska obsadzane na podstawie umowy o pracę. Zasady określają czynności od przygotowania naboru do wyłonienia kandydata bez czynności nawiązania stosunku pracy.

§ 3

Ilekroć w zasadach rekrutacji pracowników jest mowa o: Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Zakładu Poprawczego w Białymstoku; Biuletynie – rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej; Komisji – rozumie się przez to komisję rekrutacyjną, którą powołuje zarządzeniem Dyrektor Zakładu Poprawczego w Białymstoku.

§ 4

II stopniowy etap rekrutacji:

I. Planowanie, przygotowanie:
- Nabór pracowników prowadzony jest w przypadku wystąpienia wakatu na istniejącym stanowisku lub w przypadku utworzenia nowego stanowiska pracy. Nabór kandydatów jest otwarty i konkurencyjny.
- Ogłoszenie o rekrutacji - pracownik ds. kadr przygotowuje ogłoszenie o rekrutacji zamieszczane w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej placówki. Ogłoszenie powinno zawierać:

 1. nazwę i adres jednostki,
 2. nazwę i opis stanowiska,
 3. wymagania względem kandydatów (wykształcenie, niezbędna wiedza, specjalistyczna, wymagane zdolności i umiejętności, cechy charakteru),
 4. wykaz wymaganych dokumentów,
 5. termin składania ofert, nie krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania - ogłoszenia w Biuletynie,
 6. miejsce i sposób składania ofert,
 7. formułę oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych.

- Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 1. zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zakładu,
 2. przekazanie ogłoszenia do prasy lokalnej, na polecenie Dyrektora ogłoszenie może być zamieszczone w prasie jako ogłoszenie płatne.

II. Rekrutacja właściwa:
- Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, analizowana jest dokumentacja kandydatów zgodnie z posiadanymi wymaganiami formalnymi na rekrutowane stanowisko. Następnie osoby spełniające wymogi formalne zapraszane są na rozmowę z Dyrektorem Zakładu lub specjalnie do tego powołaną zarządzeniem Komisją Rekrutacyjną. Kandydat powiadamiany jest telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy. Po rozmowie kwalifikacyjnej Dyrektor wyłania kandydata do pracy. W przypadku prac komisji rekrutacyjnej sporządzany jest protokół, który zawiera:

 1. datę spotkania,
 2. skład komisji przeprowadzającej rozmowę,
 3. nazwę stanowiska, na które kandydat aplikuje,
 4. liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze wraz z ich charakterystyką zawierającą: - dane osobowe kandydata, wykształcenie, umiejętności, doświadczenia zawodowe, cechy osobowe, oczekiwania względem pracodawcy (w tym finansowe), - uwagi,
 5. opinię komisji o wyłonieniu kandydata do zatrudnienia,
 6. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
 7. uzasadnienie dokonanego wyboru,
 8. podpisy członków komisji.

- Przewodniczący komisji rekrutacyjnej przekazuje niezwłocznie protokół Dyrektorowi. Decyzję w sprawie zatrudnienia bądź nie zatrudnienia kandydata podejmuje Dyrektor. Kandydat wybrany na wolne stanowisko jest niezwłocznie zawiadamiany o tym fakcie telefonicznie przez pracownika kadr. Dokumenty, które zostały złożone w ofercie kandydata, zostają dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci, którzy uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej otrzymują telefoniczną informację o wynikach naboru oraz podziękowanie za złożenie swojej oferty.

§ 5

Postanowienia końcowe:
Stosowanie procedury rekrutacji nie obejmuje następujących przypadków:

 1. Zatrudnienie pracownika na zastępstwo (dotyczy zastępstw chorobowych, macierzyńskich i przypadków losowych).
 2. Przejście pracownika z innej jednostki – Zakład Poprawczy lub Schronisko dla Nieletnich.
 3. Studentów uczestniczących w rocznych stażach studenckich.