Zamówienia publiczne

W dziale zamówienia publiczne publikowane będą informacje o przetargach i konkursach ogłaszanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164), jak również informacje o postępowaniach prowadzonych w trybie zapytania ofertowego zgodnie z przepisami Regulaminu udzielania przez Zakład Poprawczy w Białymstoku zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W dziale przetargi publikowane są informacje o przetargach i aukcjach ogłaszanych zgodnie z przepisami rozporządzenia RM z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017.729).

W dziale ogłoszenia publikowane będą informacje na temat zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego zakładu, które będą przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej jednostce, darowizny oraz ogłoszenia związane z bieżącymi potrzebami zakładu.

Udostępniający: Radosław Konert   
Wytwarzający/Odpowiadający: Radosław Konert   
Czas udostępnienia: wtorek, 15 grudnia 2009 14:58
Czas wytworzenia: wtorek, 15 grudnia 2009 14:58